Ogólne warunki i zasady - EgzaminNaPrawko.pl - Partner afiliacyjny

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy stroną EgzaminNaPrawko.pl, a zarejestrowanymi użytkownikami serwisu, zwanymi dalej Wydawcami.
 2. 2. Kontakt z administracją strony EgzaminNaPrawko.pl jest możliwy poprzez adres e-mail [email protected]

 

 • 2. Zasady funkcjonowania serwisu
 1. 1. W celu przystąpienia do sieci afiliacyjnej strony EgzaminNaPrawko.pl należy dokonać bezpłatnej rejestracji na stronie EgzaminNaPrawko.pl/register?affiliate. Rejestracja następuje za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na EgzaminNaPrawko.pl/register?affiliate. Użytkownik ustala indywidualne hasło logowania do panelu użytkownika.
 2. 2. Wydawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, powinien podać następujące dane: imię, nr konta bankowego lub identyfikator dowolnego portfela internetowego obsługiwanego przez EgzaminNaPrawko.pl
 3. 3. Zasady dot. Przechowywania i ochrony danych osobowych EgzaminNaPrawko.pl przedstawione są w zakładce "Polityka prywatności"
 4. 4. Wydawca otrzymuje możliwość generowania linków promocyjnych, a użytkownik po poprawnej rejestracji zostaje przypisany do linku. Dzięki temu Wydawca może otrzymać prowizję za ewentualne zakupy użytkownika.
 5. 5. Użytkownikowi, który wejdzie przez link Wydawcy zostaje przypisane ciasteczko na okres 30 dni. Dzięki temu EgzaminNaPrawko.pl jest w stanie zweryfikować polecenie.

 

 • 3. Wynagrodzenie
 1. 1. Za każdą zaliczoną transakcję użytkownika, który został zaproszony przez Wydawcę, naliczane jest wynagrodzenie prowizyjne, które doliczane jest do Salda. W chwili, gdy środki prowizyjne przejdą w "Do wypłaty", Wydawca może zgłosić chęć wypłacenia pieniędzy
 2. 2. Wydawca ma możliwość zlecić wypłatę na konto bankowe.
 3. 3. Płatności są realizowane w terminie maksymalnie do 14 dni roboczych. 
 4. 4. Płatność może zostać odrzucona i zwrócona na konto Wydawcy, gdy dane do płatności będą niekompletne lub będą zawierały błędy.
 5. 5. Wydawca otrzymuje ustaloną wcześniej z administracją prowizję w postaci procentu od wartości transakcji użytkownika, w której zawiera się wartośc ewentualnie wykorzystanych kuponów zniżkowych przez użytkownika.

 

 • 4. Działania zabronione
 1. 1. Zabronione są wszelkie działania na szkodę strony EgzaminNaPrawko.pl a w szczególności:
 2. 2. Generowanie sztucznego ruchu
 3. 3. Zniesławianie i pomawianie
 4. 4. Pozyskiwanie użytkowników w sposób nieuczciwy lub wbrew powszechnie przyjętym zasadom etycznym.
 5. 5. W przypadku wykrycia działań na szkodę serwisu, Wydawca zostanie natychmiast zablokowany.

 

 • 5. Prawa i obowiązki strony EgzaminNaPrawko.pl
 1. 1. Strona EgzaminNaPrawko.pl jest zobowiązana do czynnego monitoringu i rejestrowania ruchu pomiędzy stroną Wydawcy, a Stroną Docelową. Na podstawie zarejestrowanych efektów EgzaminNaPrawko.pl ustanowi należne wynagrodzenie dla Wydawcy za przeprowadzenie kampanii reklamowej.
 2. 2. Strona EgzaminNaPrawko.pl zapewnia swoim Wydawcom specjalny panel statystyczny, w którym mogą oni na bieżąco analizować i śledzić statystyki, dotyczące ruchu na stronie, którego wartość stanowi podstawę do określenia należnego wynagrodzenia dla Wydawcy za osiągnięte rezultaty.
 3. 3. Strona EgzaminNaPrawko.pl jest w pełni zobowiązana do prowadzenia rzetelnych wyników Wydawców programu afiliacyjnego oraz do sporządzania okresowych bilansów rozliczeniowych i następujących w konsekwencji rozliczeń z Wydawcami.

 

 • 6. Prawa i obowiązki Wydawcy
 1. 1. Każdy Wydawca sieci afiliacyjnej EgzaminNaPrawko.pl jest w pełni odpowiedzialny za zgodność prowadzonych przez siebie stron/serwisów/blogów internetowych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niezgodność z regułami prawnymi równa jest automatycznemu usunięciu Wydawcy z sieci afiliacyjnej EgzaminNaPrawko.pl.
 2. 2. Zgadzając się na wszystkie prezentowane warunki oraz wyrażając ostateczną chęć uczestnictwa w programie, Wydawca oświadcza, że posiada pełne prawa do wszystkich treści zamieszczonych na swojej stronie internetowej/serwisie/blogu, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich, praw autorskich, majątkowych, własności intelektualnej. Zamieszczane treści nie mogą być powszechnie uważane za obraźliwe lub niezgodne z polskim prawem. Jednocześnie Wydawca zatwierdza, że treści znajdujące się na jego stronie internetowej są jego autorstwa lub uzyskały pozwolenie na publikację przez osoby trzecie i nie są przez to niezgodne z powszechnie panującym prawem.
 3. 3. Wydawca zobowiązuje się do prowadzenia uczciwej współpracy ze stroną EgzaminNaPrawko.pl, niewykorzystywania nielegalnego oprogramowania oraz innych urządzeń służących do generowania sztucznego ruchu na swojej stronie internetowej.
 4. 4. Wydawcy zabrania się używania starterów, kart, wirtualnych kart oraz wszelkich sposobów obejścia prawidłowej rejestracji, w celu wielokrotnego zapisywania się do usługi z wielu komputerów jak i z jednego lub wielu adresów IP.

 

 • 7. Odpowiedzialność strony EgzaminNaPrawko.pl
 1. 1. Wszelkie przerwy techniczne oraz tymczasowe błędy w funkcjonowaniu strony EgzaminNaPrawko.pl, są umorzone od odpowiedzialności przez EgzaminNaPrawko.pl. Strona jest jednak odpowiedzialna za ich możliwie najszybszą modyfikację i poprawienie jakości działania.
 2. 2. Strona EgzaminNaPrawko.pl nie ponosi odpowiedzialności za wynagrodzenia dla Wydawców, którzy podali błędne dane osobowe, oraz dane konieczne do realizacji przelewów.

 

 • 8. Proces Rozwiązywania Umowy i Okres Jej Obowiązywania
 1. 1. Każda umowa zawierana pomiędzy Wydawcą a stroną EgzaminNaPrawko.pl wchodzi w życie z momentem zaakceptowania przez Wydawcę wszystkich punktów niniejszego Regulaminu oraz zatwierdzenia statusu Wydawcy.
 2. 2. Wydawca ma możliwość zakończenia współpracy w dowolnym momencie i zamknięcia konta poprzez kontakt z administracją strony.
 3. 3. Strona EgzaminNaPrawko.pl, której reklamy są aktualnie publikowane na stronach Wydawcy, ma prawo do rozwiązania umowy z Wydawcą w trybie natychmiastowym w przypadkach:
 4. 4. Świadomego naruszenia postanowień Regulaminu oraz niedostosowania się do warunków umowy przez Wydawcę
 5. 5. Prowadzenia przez Wydawcę działalności, która jest niezgodna z powszechnie obowiązującym prawem
 6. 6. Przypadkach niewyodrębnionych w Regulaminie, które szkodzą stronie EgzaminNaPrawko.pl i są w pełni uzasadnione
 7. 7. Gdy w przeprowadzaniu kampanii reklamowej przez Wydawcę zostanie wykryta działalność nielegalnego oprogramowania, generującego sztuczny ruch na stronie
 8. 8. Gdy strona Wydawcy nie wygeneruje żadnego ruchu przez okres przekraczający jeden rok kalendarzowy
 9. 9. Gdy strona Wydawcy zawierać będzie treści powszechnie obraźliwe, wulgarne, łamiące prawa autorskie i majątkowe osób trzecich, nawołujące do szerzenia nienawiści, konfliktów i rasizmu, których głównym celem jest rozpowszechnianie nielegalnego oprogramowania komputerowego oraz wirusów
 10. 10. Strona EgzaminNaPrawko.pl ma pełne prawo do rozwiązania umowy z Wydawcą z zachowaniem 14- dniowego terminu wypowiedzenia.
 11. 11. Po rozwiązaniu Umowy w trybie natychmiastowym i wskazaniu rzeczywistej przyczyny zawieszenia Wydawcy w czynnościach reklamowych, kwota uzyskana dotychczas przez Wydawcę zostaje przelana na cele rozwojowe strony EgzaminNaPrawko.pl oraz postępowanie korygujące zakłócenia wywołane złamaniem prawa przez Wydawcę.

 

 • 9. Postanowienia końcowe
 1. 1. Wydawca ma możliwość zakończenia współpracy w dowolnym momencie i zamknięcia konta poprzez kontakt z administracją serwisu.
 2. 2. Na czas trwania umowy zawartej pomiędzy Wydawcą a stroną EgzaminNaPrawko.pl oraz w okresie do 24 miesięcy od zakończenia umowy, Wydawca zobowiązany jest do zachowania pełnej poufności w kwestiach informacji przekazywanych w związku z realizacją i zatwierdzeniem umowy.
 3. 3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub Regulaminie w zastosowaniu przyjmuje się obowiązujące aktualnie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. 4. Wszystkie spory wynikające w trakcie trwania współpracy pomiędzy obiema stronami, będą rozstrzygane polubownie. W ekstremalnych przypadkach do rozwiązania konfliktu posłużą czynności prawne w sądzie powszechnie właściwym.
 5. 5. O wszelkich zmianach oraz aktualizacjach w Regulaminie oraz umowie, EgzaminNaPrawko.pl będzie informowało każdego Wydawcę drogą mailową, bądź na stronie internetowej.