Quiz z wiedzy o znakach

Znaki drogowe zakazu

Znak Nazwa znaku Numer znaku Kategoria znaku Opis znaku
Znak drogowy zakazu - Zakaz ruchu w obu kierunkach, numer B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach B-1 Znaki zakazu Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.
Znak drogowy zakazu - Zakaz wjazdu, numer B-2 Zakaz wjazdu B-2 Znaki zakazu Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów.
Znak drogowy zakazu - Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych, numer B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych B-3 Znaki zakazu Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych
Znak drogowy zakazu - Zakaz wjazdu autobusów, numer B-3a Zakaz wjazdu autobusów B-3a Znaki zakazu Oznacza zakaz ruchu autobusów
Znak drogowy zakazu - Zakaz wjazdu motocykli, numer B-4 Zakaz wjazdu motocykli B-4 Znaki zakazu Oznacza zakaz ruchu motocykli.
Znak drogowy zakazu - Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych, numer B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych B-5 Znaki zakazu Oznacza zakaz ruchu: 1). samochodów ciężarowych o DMC przekraczającej 3,5 t, 2). ciągników samochodowych, 3). pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o DMC przekraczającej 3,5 t, 4). ciągników rolniczych, 5). pojazdów wolnobieżnych. Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.
Znak drogowy zakazu - Zakaz wjazdu ciągników rolniczych, numer B-6 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych B-6 Znaki zakazu Oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.
Znak drogowy zakazu - Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą, numer B-7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą B-7 Znaki zakazu Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami); zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.Określona na znaku B-7 lub na tabliczce umieszczonej pod nim masa dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep - sumy ich mas.
Znak drogowy zakazu - Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych, numer B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych B-8 Znaki zakazu Oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Znak drogowy zakazu - Zakaz wjazdu rowerów, numer B-9 Zakaz wjazdu rowerów B-9 Znaki zakazu Oznacza zakaz ruchu rowerów na jezdni i poboczu.
Znak drogowy zakazu - Zakaz wjazdu motorowerów, numer B-10 Zakaz wjazdu motorowerów B-10 Znaki zakazu Oznacza zakaz ruchu motorowerów.
Znak drogowy zakazu - Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych, numer B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych B-11 Znaki zakazu Oznacza zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych.
Znak drogowy zakazu - Zakaz wjazdu wózków ręcznych, numer B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych B-12 Znaki zakazu Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
Znak drogowy zakazu - Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi, numer B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi B-13 Znaki zakazu Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
Znak drogowy zakazu - Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi, numer B-13a Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi B-13a Znaki zakazu Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej; tabliczka z odpowiednim napisem umieszczona pod znakiem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup materiałów niebezpiecznych albo określonego sposobu ich przewozu.
Znak drogowy zakazu - Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę, numer B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę B-14 Znaki zakazu Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub materiały zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
Znak drogowy zakazu - Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m., numer B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m. B-15 Znaki zakazu Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Znak drogowy zakazu - Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m., numer B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m. B-16 Znaki zakazu Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Znak drogowy zakazu - Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m., numer B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m. B-17 Znaki zakazu Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku
Znak drogowy zakazu - Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t., numer B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t. B-18 Znaki zakazu Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.
Znak drogowy zakazu - Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t., numer B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t. B-19 Znaki zakazu Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku. Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk osi pojedynczej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a osi wielokrotnej - odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.
Znak drogowy zakazu - STOP, numer B-20 STOP B-20 Znaki zakazu Oznacza: 1. zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem, 2. obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą. Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem. Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony. Przepisy stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.
Znak drogowy zakazu - Zakaz skręcania w lewo, numer B-21 Zakaz skręcania w lewo B-21 Znaki zakazu Zabrania skręcania w lewo oraz zabrania zawracania. Zakaz wyrażony znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem B-21 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.
Znak drogowy zakazu - Zakaz skręcania w prawo, numer B-22 Zakaz skręcania w prawo B-22 Znaki zakazu Zabrania skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B-22 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem B-22 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.
Znak drogowy zakazu - Zakaz zawracania, numer B-23 Zakaz zawracania B-23 Znaki zakazu Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
Znak drogowy zakazu - Koniec zakazu zawracania, numer B-24 Koniec zakazu zawracania B-24 Znaki zakazu Oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.
Znak drogowy zakazu - Zakaz wyprzedzania, numer B-25 Zakaz wyprzedzania B-25 Znaki zakazu Zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka od T-23a do T-23j wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce. Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-25 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-27 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.
Znak drogowy zakazu - Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, numer B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe B-26 Znaki zakazu Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu: 1) samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, 2) ciągnikiem samochodowym, 3) pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-26 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-28 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.
Znak drogowy zakazu - Koniec zakazu wyprzedzania, numer B-27 Koniec zakazu wyprzedzania B-27 Znaki zakazu Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
Znak drogowy zakazu - Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe, numer B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe B-28 Znaki zakazu Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.
Znak drogowy zakazu - Zakaz używania sygnałów dźwiękowych, numer B-29 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych B-29 Znaki zakazu Zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu. Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-29 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-30 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania
Znak drogowy zakazu - Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych, numer B-30 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych B-30 Znaki zakazu Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-29.
Znak drogowy zakazu - Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka, numer B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka B-31 Znaki zakazu Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się lub zmiany toru jazdy.
Znak drogowy zakazu - Stój - kontrola celna, numer B-32 Stój - kontrola celna B-32 Znaki zakazu Oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu "Cło-Zoll" na znaku mogą być umieszczone napisy "Kontrola graniczna", "Rogatka uszkodzona", "Sygnalizacja uszkodzona", "Wjazd na prom", "Kontrola drogowa" lub "Pobór opłat" - odpowiednio do przyczyny zatrzymania. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone - przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
Znak drogowy zakazu - Ograniczenie prędkości, numer B-33 Ograniczenie prędkości B-33 Znaki zakazu Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje do: 1). wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43, 2). umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania, 3). umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego. Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce. Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 60 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem: 1). pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne 2). pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego 3). pojazdu holującego pojazd silnikowy 4). motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7 5). samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-25 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-28 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.
Znak drogowy zakazu - Koniec ograniczenia prędkości, numer B-34 Koniec ograniczenia prędkości B-34 Znaki zakazu Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości zarządzonego znakiem B-33.
Znak drogowy zakazu - Zakaz postoju, numer B-35 Zakaz postoju B-35 Znaki zakazu Oznacza zakaz postoju pojazdu. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-36 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c lub znak B-35, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. Zakaz wyrażony tym znakiem: dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie, dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy, nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
Znak drogowy zakazu - Zakaz zatrzymywania się, numer B-36 Zakaz zatrzymywania się B-36 Znaki zakazu Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-36 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c lub znak B-35, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. Zakaz wyrażony tym znakiem: dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie, dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy, nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
Znak drogowy zakazu - Zakaz postoju w dni nieparzyste, numer B-37 Zakaz postoju w dni nieparzyste B-37 Znaki zakazu Oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-37 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.
Znak drogowy zakazu - Zakaz postoju w dni parzyste, numer B-38 Zakaz postoju w dni parzyste B-38 Znaki zakazu Oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-38 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.
Znak drogowy zakazu - Strefa ograniczonego postoju, numer B-39 Strefa ograniczonego postoju B-39 Znaki zakazu Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach ; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku. Znak B-39 nie dotyczy: 1). pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu, 2). pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonym znakiem D-18, D-18a, D-18b lub D-44, 3). pojazdu unieruchomionego ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego, 4). autobusu szkolnego.
Znak drogowy zakazu - Koniec strefy ograniczonego postoju, numer B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju B-40 Znaki zakazu Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
Znak drogowy zakazu - Zakaz ruchu pieszych, numer B-41 Zakaz ruchu pieszych B-41 Znaki zakazu Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
Znak drogowy zakazu - Koniec zakazów, numer B-42 Koniec zakazów B-42 Znaki zakazu Oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.
Znak drogowy zakazu - Strefa ograniczonej prędkości, numer B-43 Strefa ograniczonej prędkości B-43 Znaki zakazu Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
Znak drogowy zakazu - Koniec strefy ograniczonej prędkości, numer B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości B-44 Znaki zakazu Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.
Znaki zakazu - znaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci ograniczenia poruszania się pojazdów lub zabronienia wykonania określonych manewrów.

Pod znakami zakazu mogą być umieszczone dodatkowe tabliczki:

 • - T-20 „długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje”
 • - T-21 „odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje”

Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a „miejscowość” obowiązuje na obszarze całej miejscowości, a umieszczony pod znakiem D-42 „obszar zabudowany” - do znaku D-43 „koniec obszaru zabudowanego” lub E-18a „koniec miejscowości”, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami:

 • - B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”,
 • - B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”,
 • - B-3a „zakaz wjazdu autobusów”,
 • - B-4 „zakaz wjazdu motocykli”,
 • - B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”,
 • - B-35 „zakaz postoju”,
 • - B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”,
 • - B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”,
 • - B-39 „strefa ograniczonego postoju”.

Liczba znaków: 69

Liczba znaków: 42

Liczba znaków: 21

Liczba znaków: 46

Znak drogowy - znak obowiązujący w ruchu drogowym, którego znaczenie i zakres obowiązywania określone jest w przepisach prawa – na terytorium Polski znaki drogowe normowane są zapisami rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Znaki drogowe sytuowane są po prawej stronie jezdni, po jej lewej stronie, na niej bądź też nad nią.

Dzielą się na:
- znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych,
- znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi.
Oprócz powyższych znaków, stosuje się znaki związane z oznaczeniem pasa drogowego, obiektów drogowych i oznaczenia w postaci urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w szczególności w związku z zamknięciem drogi lub jej części dla ruchu, a w razie potrzeby – znaki z napisami wskazującymi sposób korzystania z drogi.