Quiz z wiedzy o znakach

Znaki drogowe nakazu

Znak Nazwa znaku Numer znaku Kategoria znaku Opis znaku
Znak drogowy nakazu - Nakaz jazdy w prawo przed znakiem, numer C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem C-1 Znaki nakazu Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
Znak drogowy nakazu - Nakaz jazdy w prawo za znakiem, numer C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem C-2 Znaki nakazu Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
Znak drogowy nakazu - Nakaz jazdy w lewo przed znakiem, numer C-3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiem C-3 Znaki nakazu Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
Znak drogowy nakazu - Nakaz jazdy w lewo za znakiem, numer C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem C-4 Znaki nakazu Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
Znak drogowy nakazu - Nakaz jazdy prosto, numer C-5 Nakaz jazdy prosto C-5 Znaki nakazu Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
Znak drogowy nakazu - Nakaz jazdy prosto lub w prawo, numer C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo C-6 Znaki nakazu Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w prawo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
Znak drogowy nakazu - Nakaz jazdy prosto lub w lewo, numer C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo C-7 Znaki nakazu Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
Znak drogowy nakazu - Nakaz jazdy w prawo lub w lewo, numer C-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo C-8 Znaki nakazu Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
Znak drogowy nakazu - Nakaz jazdy z prawej strony znaku, numer C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku C-9 Znaki nakazu Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
Znak drogowy nakazu - Nakaz jazdy z lewej strony znaku, numer C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku C-10 Znaki nakazu Zobowiązuje kierującego do jazdy z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
Znak drogowy nakazu - Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku, numer C-11 Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku C-11 Znaki nakazu Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej lub z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
Znak drogowy nakazu - Ruch okrężny, numer C-12 Ruch okrężny C-12 Znaki nakazu Oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie
Znak drogowy nakazu - Droga dla rowerów, numer C-13 Droga dla rowerów C-13 Znaki nakazu Oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.
Znak drogowy nakazu - Koniec drogi dla rowerów, numer C-13a Koniec drogi dla rowerów C-13a Znaki nakazu Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
Znak drogowy nakazu - Prędkość minimalna, numer C-14 Prędkość minimalna C-14 Znaki nakazu Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.
Znak drogowy nakazu - Koniec minimalnej prędkości, numer C-15 Koniec minimalnej prędkości C-15 Znaki nakazu Oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
Znak drogowy nakazu - Droga dla pieszych, numer C-16 Droga dla pieszych C-16 Znaki nakazu Oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
Znak drogowy nakazu - Koniec drogi dla pieszych, numer C-16a Koniec drogi dla pieszych C-16a Znaki nakazu Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.
Znak drogowy nakazu - Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi, numer C-17 Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi C-17 Znaki nakazu Oznacza obowiązujący dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, wskazany znakami C-2, C-4, C-5, C-6, C-7 lub C-8, kierunek jazdy na skrzyżowaniu.
Znak drogowy nakazu - Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych, numer C-18 Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych C-18 Znaki nakazu Ooznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych; umieszczona pod znakiem tabliczka od T-23a do T-23j oznacza, że znak dotyczy pojazdów określonych na tabliczce.
Znak drogowy nakazu - Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych, numer C-19 Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych C-19 Znaki nakazu Oznacza miejsce, w którym nakaz określony znakiem C-18 przestaje obowiązywać.
Znaki nakazu - znaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci wskazania wymaganego sposobu jazdy oraz obowiązków uczestnika ruchu.

Znaki nakazu mają kształt koła o niebieskim tle i białe symbole wpisane w koło. Wyjątkiem jest znak C-17, który jest prostokątem, w którym występuje znak nakazu. Dołącza się do nich tabliczki, które mogą wyłączyć pewną grupę użytkowników drogi z obowiązku stosowania się do nakazu (np. niepełnosprawnych, samochody dostawcze, etc.). Umieszczane są w miejscach, w których kierujący pojazdem natychmiast musi zastosować się do danego nakazu, gdyż w przeciwnym razie może stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego oraz dla płynności ruchu.

Liczba znaków: 69

Liczba znaków: 42

Liczba znaków: 21

Liczba znaków: 46

Znak drogowy - znak obowiązujący w ruchu drogowym, którego znaczenie i zakres obowiązywania określone jest w przepisach prawa – na terytorium Polski znaki drogowe normowane są zapisami rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Znaki drogowe sytuowane są po prawej stronie jezdni, po jej lewej stronie, na niej bądź też nad nią.

Dzielą się na:
- znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych,
- znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi.
Oprócz powyższych znaków, stosuje się znaki związane z oznaczeniem pasa drogowego, obiektów drogowych i oznaczenia w postaci urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w szczególności w związku z zamknięciem drogi lub jej części dla ruchu, a w razie potrzeby – znaki z napisami wskazującymi sposób korzystania z drogi.